Bases del joc i Normes que regulen la loteria Euromillones.

Informació actualitzada de les normes que regulen la loteria Euromillones. Sortejos setmanals, categories i repartiment de premis, cost de l'aposta, modalitats de joc (mètodes senzill i múltiple) i altres dades d'interès sobre aquesta loteria europea.

Normes

El concurs de l'Euromillón consisteix a triar, dintre de dues taules o matrius de números correlatius, un determinat número d'ells en cada una per optar, previ l'oportú sorteig, als premis que corresponguin, en la forma i condicions que s'estableixen en les presents normes:

DEFINICIONS:

- Cada número triat es considera un pronòstic.

- S'anomena bloc a la figura formada per dues taules o matrius, una “de números” formada per 50 requadres o caselles i una altra “d'estrelles” formada per 12 requadres o caselles, ambdues numerades correlativament. En els bitllets editats a l'efecte per pronosticar es troben impresos diversos blocs iguals.

- Es defineix com a "cicle" el conjunt de qualsevol número de sortejos successius que se celebren fins que es compleixi una de les següents condicions: 1) que hi hagi un encertant de primera categoria o 2) que se celebri un Súper Sorteig.

- Es defineix com a "límit d'assignació" o "límit" aquella Quantia màxima que pot assolir l'import del premi destinat a la primera categoria dins d'un cicle. Aquest límit s'estableix en 190 milions d'euros i no s'incrementarà en cap cicle posterior encara que s'hagi arribat al límit d'assignació o límit en el cicle anterior.

La quantia del límit d'assignació podrà ser revisada periòdicament pels operadors de loteries participants.

- S'anomena "Súper Sorteig" aquell en el qual les loteries participants decideixin oferir un fons garantit especial per a la primera categoria, podent ser en qualsevol sorteig prèviament anunciat En tot cas, la celebració d'un Súper Sorteig suposarà un cicle en si mateix o bé el final del cicle que en aquell moment s'estigués desenvolupant.

Si no hi ha encertants de primera categoria el premi destinat a ella es repartiria entre els encertants de la següent categoria en la que almenys hi hagi un encertant. En el supòsit que no hi hagués encertants de primera categoria, el fons destinat a ella passaria a incrementar l'import de la Primera Categoria del sorteig immediat següent.

- S'anomena Sorteig Especial amb Pot Mínim Garantit aquell en el qual les loteries participants decideixin oferir un fons garantit especial per a la primera categoria, podent ser en qualsevol sorteig prèviament anunciat.

Així mateix si el el fons per a premis de la Primera categoria supera el límit d'assignació en aquest moment, el sobrant no s'aplicarà al fons per a premis d'aquesta categoria, sinó que passarà a incrementar el fons de premis de la categoria inferior en la qual hagués almenys un encertant.

Igual que en els sortejos de cicle, es podran realitzar un màxim de quatre sortejos successius en els quals s'ofereix el límit màxim, Si en el cinquè sorteig no hagués encertants de Primera categoria, l'import destinat a premis per a aquesta categoria passaria a incrementar el fons de premis de la categoria inferior a la que hauria almenys un encertant.

- Sorteig Ocasional: Aquell que les loteries participants hagin designat prèviament com a tal, acordant-ne les normes concretes, la seva mecànica i l'import destinat a premis de cadascuna de les categories. En tot cas, el fons per a premis de la primera categoria en un sorteig d'aquest tipus està subjecte al límit d'assignació vigent.

Es consideren Sortejos Ocasionals aquells en què, a més dels premis del sorteig ordinari establerts, es posin en joc, previ acord de les loteries participants, premis predeterminats per a aquells codis que resulten seleccionats de forma aleatòria, de l'total dels codis assignats a les apostes realitzades per al sorteig en qüestió.

- Es considera una aposta el conjunt de set pronòstics, formulats dintre d'un bloc, integrats per cinc de la taula o matriu de números més dos de la taula o matriu d'estrelles.

FUNCIONAMENT LOTERIA EUROMILLONES:

Se celebraran dos sortejos setmanals, que tindran lloc, respectivament, els DIMARTS i DIVENDRES i els participants podran consultar-los de la forma següent:

UN SORTEIG

Els pronòstics efectuats en els bitllets editats per la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, per participar en un únic sorteig, a l'empara de la norma 22a i que siguin presentats per a la seva validació abans del començament del sorteig del DIMARTS, ho faran exclusivament en el que se celebri en aquell dia. Els que siguin presentats per a la seva validació amb posterioritat al DIMARTS i abans de la celebració del sorteig del DIVENDRES, participaran exclusivament en aquest sorteig.

DOS SORTEJOS

Els participants poden concursar en els dos sortejos de DIMARTS i DIVENDRES pel sistema d'abonament mensual, utilitzant els bitllets editats específicament per a aquest fi, que han de ser presentats per a la seva validació abans del començament del sorteig del DIMARTS.

Les apostes contingudes en els resguards participen en els dos sortejos consecutius del DIMARTS i DIVENDRES immediats a la seva validació, i l'import a satisfer en el moment de la validació serà el corresponent al nombre d'apostes multiplicat pel preu de l'aposta i per dos.

L'import dels premis als quals tingui dret un bitllet en els dos concursos, es percebrà en un sol acte mitjançant l'entrega del resguard. Per al còmput dels terminis es tindrà en compte la data de l'últim concurs en el qual participa.

Jugar 2 Setmanes (quatre sortejos)

Es pot jugar en els sortejos que es celebrin dues setmanes consecutives amb l'abonament multisemanal, utilitzant unes butlletes específics per a aquesta finalitat i que han de ser validats abans que de començament del sorteig de dimarts de la primera setmana per participar en quatre sortejos o abans del sorteig de divendres per participar en tres sortejos. Els premis corresponents a un o diversos sortejos es percebran en lliurar el resguard en un sol acte un cop celebrats tots els sortejos. La data de l'últim sorteig és la que es farà servir per al còmput de terminis.

DISTRIBUCIÓ DE FONS PER A PREMIS

El preu de l'aposta queda fixat en 2,20 euros o el seu equivalent en la moneda de curs legal per als ciutadans residents en els països als quals pertanyen els Operadors de Loteries participants no inclosos a la Zona Euro. A aquest preu se suma l'import de 0,30 euros del joc associat de participació obligatòria denominat "El Milió", sent el preu total de l'aposta d'Euromillones de 2,50 euros.

Es destina a premis el 50 per 100 de la recaptació íntegra en euros, globalitzant-se a aquest efecte el total de les apostes validades en el conjunt dels països que comercialitzen aquest joc, i es distribuirà entre tretze categories de premis en la forma següent:

Distribució de premis d'Euromillones per categories.
Categoria Números encertats Percentatge
Matriu de números Matriu d'estrelles Fons de premis
5 2 43,20% ó 27,00%
5 1 3,95%
5 0 0,92%
4 2 0,45%
4 1 0,48%
4 0 0,67%
3 2 0,38%
2 2 1,75%
3 1 1,85%
10ª 3 0 3,50%
11ª 1 2 4,95%
12ª 2 1 14,85%
13ª 2 0 18,25%
Fondo de reserva 4,80% ó 21.00%
Mecanisme d'assignació dels imports de Primera categoria i del fons de reserva:
Nombre del sorteig en el cicle Percentatge assignat a la Primera categoria de premis (5 +2) Percentatge assignat al fons de reserva
Des del sorteig 1 al 6 inclusivament, llevat que tingui lloc un Súper Sorteig o Sorteig Especial amb Bot Garantida (veure més a baix 'excepcions ') 43,20% 4,80%
Des del setè sorteig fins a l'últim sorteig del cicle 27,00% 21,00%
Excepcions: que es realitzi un Súper Sorteig o Sorteig Especial amb Bot Garantida, i en els sortejos següents, fins que finalitzi el cicle. 27,00% 21,00%

EN EL CAS QUE:

a) Si en un sorteig o en un Sorteig Especial no hi hagués encertants de primera categoria (5+2), el fons destinat a aquesta incrementarà l'import de la categoria primera del sorteig immediat següent, aplicant-se a partir d'aquest moment el que s'estableix en l'apartat b) següent.

b) Si en un sorteig o en un Sorteig Especial (o qualsevol sorteig posterior del mateix cicle de reassignació) el fons destinat a premis de la primera categoria excedís el límit d'assignació en vigor en aquell moment, l'excés no s'aplicarà al fons per a premis d'aquesta categoria i passarà a incrementar el fons de premis de la categoria immediatament inferior en la que hi hagués almenys un encertant en l'esmentat sorteig. L'aplicació d'aquest apartat està supeditada al que estableix l'apartat següent.

Si en un sorteig o en un Sorteig Especial amb Bot Garantida (o qualsevol sorteig posterior del mateix cicle de reassignació) s'arriba al límit màxim o límit i no hi ha agraciats de la Primera categoria en aquest sorteig, l'import d'aquest límit màxim o límit vigent serà l'import que s'ofereixi a la primera categoria del sorteig següent. Aquest procediment es realitzarà durant un màxim de quatre sortejos successius, en els quals s'oferirà com pot el límit màxim o límit. Si en el cinquè sorteig no existissin encertants de la Primera categoria, llavors l'import total destinat a premis de la primera categoria per a aquest sorteig passarà a incrementar el fons per a premis de la categoria immediatament inferior, en la qual existís, almenys un encertant.

c) Si en un Súper Sorteig no hi hagués encertants de primera categoria (5+2), el fons destinat a ella incrementarà el fons de premis de la categoria immediatament inferior en la qual hi hagi almenys un encertant en aquest Súper Sorteig.

d) Si en qualsevol tipus de sorteig no hi hagués encertants en una categoria que no fos la primera, el fons per a premis destinat a ella incrementarà el de la categoria immediatament inferior, en la qual hi hagi almenys un encertant, del mateix sorteig.

e) Si en qualsevol tipus de sorteig no hi hagués encertants en la categoria de premis més inferior de les previstes (la 13a), l'import del fons destinat a ella s'assignarà a la màxima categoria del sorteig següent.

Quan hi hagués encertants de primera categoria, una vegada assolit el límit d'assignació en vigor en aquell moment per al cicle, el límit d'assignació per al següent cicle s'incrementarà en 5 milions d'euros i així successivament per a cada cicle quan l'anterior hagi assolit el límit en vigor en aquell moment.

S'estableix un fons garantit per a la primera categoria de premis del primer sorteig de cada cicle. El seu import serà compost del fons destinat als premis de la primera categoria procedent de les vendes d'aquell sorteig, incrementat en la quantitat que acordin les loteries participants. Si no hi hagués encertants de la primera categoria l'import del fons garantit incrementarà el fons de premis de la mateixa categoria del sorteig segon, i així successivament, excepte que s'hagi d'aplicar el que s'estableix en l'apartat b).

Del fons per a premis de cada sorteig es traurà el 8,6 % que generarà un "fons de reserva" i que serà destinat total o parcialment per incrementar l'import destinat a premis de la primera categoria de qualsevol sorteig.

ADMISSIÓ D'APOSTES

Hi ha els següents sistemes d'admissió o validació d'apostes:

- Sistema de validació informàtica.

- Sistema de validació per Internet.

CELEBRACIÓ DELS SORTEJOS

Els sortejos per determinar els encertants en cada concurs se celebraran els dimarts i divendres de cada setmana a París.

Els sortejos es realitzaran de la forma següent:

1. S'introduiran en dos bombos tantes boles del mateix material i pes, numerades correlativament, com caselles tinguin les matrius del bloc del bitllet definides en la norma 3a.3.

2. Per extracció a l'atzar es trauran d'un primer bombo cinc boles o "números", sorteig A, i d'un segon bombo dues boles o "estrelles", sorteig.

Aquest conjunt de 5 + 2 números formen la combinació guanyadora.

L'acte del sorteig serà realitzat en presència d'un interventor o fedatari públic.

REPARTIMENT DE PREMIS

Acabat el sorteig començarà l'escrutini de totes les apostes validades que participen en el concurs per assignar els premis que corresponguin a cada una per coincidència entre la combinació guanyadora i els pronòstics que consten a les apostes validades en tots els països participants. Només es podrà rebre un premi per aposta


Font: o.n.l.a.e.

Pronòstics Euromillones Apostes senzilles i múltiples.

Per pronosticar es marcarà amb el signe "X" a les taules de cada bloc del bitllet les caselles que continguin els números triats.

Si es vol jugar pel sistema múltiple, també es marcarà amb el signe "X", a la zona reservada per a això en el bitllet (pronòstics marcats), la casella que indica el número dels pronòstics marcats a la taula o matriu de números i/o la casella que indica el número dels pronòstics marcats a la taula o matriu d'estrelles, aquests pronòstics han d'estar marcats exclusivament en el bloc 1.

APOSTES SENZILLES I MÚLTIPLES

Són apostes senzilles quan s'ha pronosticat una en cada bloc i apostes múltiples quan s'ha pronosticat més d'una en un sol bloc, que ha de ser l'1.

Apostes senzilles:

Podran jugar-se tantes apostes com blocs tingui el bitllet. Si es vol jugar una aposta es marcaran cinc pronòstics en la taula superior o de números i dos pronòstics en la taula inferior o d'estrelles del bloc 1. Si es volen jugar dues apostes es marcaran el mateix número de pronòstics esmentats, en els blocs 1 i 2; si tres, en els tres primers blocs; si quatre, en els quatre primers i si cinc, en els cinc blocs.

Apostes múltiples:

Podran jugar-se apostes múltiples en un sol bitllet; per a això el participant haurà de marcar-ne cinc (sempre que pronostiqui més de dues estrelles), sis, set, vuit, nou o deu pronòstics en la taula de números i /o dues (sempre que pronostiqui més de cinc números), tres, quatre o cinc pronòstics a la taula d'estrelles, sempre en el bloc 1 del bitllet.

A més, és imprescindible marcar amb el signe "X" a la zona reservada per a això en cada bitllet (pronòstics marcats), la casella o caselles que continguin el número de pronòstics marcats en el bloc 1.

Les apostes resultants de totes les possibles combinacions entre els pronòstics de la taula de números i de la taula d'estrelles són les que figuren en la taula següent:

Taula d'apostes autoritzades Euromilions.
Estrelles Números
5 6 7 8 9 10
2 - 6 21 56 126 252
3 3 18 63 168 378 756
4 6 36 126 336 756 1.512
5 10 60 210 560 1.260 2.520


Bitllets Euromilions.

Imatges dels bitllets de euromillones per jugar un o dos sorteigs setmanals.

butlleta Euromillones

Resultats de la Loteria europea d'Euromillones.

 • Ara pots jugar de manera individual o en Penya a l'Euromillón

  Gaudeix de més oportunitats en grup o fes la teva aposta individual d'Euromillones, sortejos milionaris dimarts i divendres. No deixis passar l'oportunitat de realitzar els teus somnis i juga a l'Euromillón en línia de forma còmoda i segura.

  juga a l'Euromillón
 • Jugar en Penya

  Ara disposes de diferents opcions per jugar en grup a la loteria Euromillones. Aquesta opció et permet participar en els sortejos setmanals amb un conjunt de jugades que es comparteixen entre vàries persones, jugant cents de jugades simultàniament per pocs diners i multiplicant les teves possibilitats de Guanyar un premi Milionari.

  Segueix llegint »
 • Como es juga a l'Euromillón

  Informació sobre les bases del joc, funcionament i normes que regulen aquesta Loteria. Mètodes senzill i múltiple, sortejos setmanals d'Euromillones, categories i repartiment de premis, pot mínim garantit. Tota la informació necessària per jugar a l'Euromillón i optar a premis milionaris.

  Segueix llegint »
 • Estadístiques i Premis de la loteria Euromillones

  Descobreix els grans premis repartits per la loteria Euromillones des dels seus orígens al febrer de 2004. Estadístiques de les majors recaptacions i Pots d'Euromillones repartits durant aquests anys.

  Mantén-te informat dels resultats de la loteria més gran d'Europa, on participen els països de França, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Àustria, Bèlgica, Regne Unit, Suïssa i Espanya. Tots els dimarts i divendres premis milionaris,

  Segueix llegint »